Bovine trichomoniasis: breeding history, 1946-1948